Aprobado el Proyecto de Ley de Vivienda en el Consello de la Xunta de hoy

Según publica hoy la Xunta en su web, El Consello da Xunta de hoy ha aprobado el Proyecto de Ley de Vivienda que ya es directamente remitido al Parlamento para su tramitación. A continuación la información publicada al respecto:

O PROXECTO DE LEI DE VIVENDA REMATA A TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA COA SÚA APROBACIÓN POLO CONSELLO DA XUNTA E SERÁ REMITIDO AO PARLAMENTO A VINDEIRA SEMANA
- O obxectivo principal do proxecto de lei é garantir o acceso dos cidadáns á vivenda con maior protección, transparencia e seguridade xurídica
– Regúlase a cantidade máxima que se pagará como reserva de vivenda no 1% do prezo
- Prohíbese impoñer ao comprador os gastos de escritura de obra nova, división horizontal e cancelación de cargas
- Créase o Rexistro de Promotores, de obrigada inscrición, para garantir unha maior transparencia e información ao usuario
- O proxecto de lei protexe os dereitos dos adquirentes de vivendas de boa fe afectados por actuacións administrativas declaradas ilegais e que implican a
demolición. O titular terá dereito a residir na súa vivenda ata que se se estableza a correspondente indemnización
- O texto establece novas modalidades de vivenda protexida de promoción pública adaptadas ás novas demandas e necesidades dos cidadáns, como é o caso da
copropiedade ou as vivendas de inserción
- Regúlase a posibilidade de aprazar o pagamento dunha vivenda de promoción pública en circunstancias económicas especiais, así como o aluguer con opción de compra
- Regúlase por primeira vez e con claridade a expropiación para garantir dereitos sociais no ámbito da vivenda protexida, a accesibilidade e a rehabilitación
- Regúlase o solo reservado para vivenda protexida establecendo non só a súa porcentaxe, senón tamén o tipo de vivendas que se van construír, tendo en conta os
datos do Rexistro de Demandantes, para que as ofertas se axusten á demanda
- O proxecto de lei, que será remitido de inmediato ao Parlamento, é froito dun amplo consenso de todos aqueles sectores que teñen algo que dicir respecto da regulación do sector da vivenda

A tramitación administrativa do anteproxecto de Lei de vivenda rematou hoxe coa súa aprobación polo Consello da Xunta de Galicia para a súa remisión ao Parlamento a vindeira semana, o que fará posible a súa entrada en vigor nesta mesma lexislatura.

Este proxecto de lei, de cuxo contido foi informado o Consello da Xunta a finais de xuño pasado, antes de ser sometido ao procedemento de información pública, regulará o sector. O Goberno galego prevé que esta normativa entre en vigor nesta mesma lexislatura.

Hai que ter en conta que a actual Lei de vivenda se redactou nun momento de apoxeo do mercado inmobiliario pero, á vista da caída do sector no referente tanto á
construción de vivendas, descenso das vendas e as dificultades para acceder ao financiamento e a caída das hipotecas, facíase imprescindible regular esta actividade cunha normativa adaptada a esta nova situación.

Os obxectivos fundamentais do proxecto de Lei de vivenda son mellorar as condicións de acceso á vivenda por parte dos cidadáns, eliminando trabas e obstáculos, e
proporcionando maior seguridade xurídica, protección e transparencia. O outro obxectivo fundamental desta normativa é artellar medidas para reactivar o sector.

Protección de adquirentes e usuarios de vivendas

A protección dos consumidores é parte fundamental do contido do proxecto de Lei de vivenda, co obxectivo de que o adquirente ou usuario dunha vivenda coñeza claramente os seus dereitos, as características do ben que adquire ou arrenda, e as posibilidades de actuación ante calquera cuestión que infrinxa os seus dereitos como consumidor.

En tal sentido delimítase, dende unha perspectiva cronolóxica no proceso de construción e entrega dunha vivenda, un triplo nivel de protección, diferenciando a fase precontractual, a de proxecto e construción, e a da vivenda rematada

Con tal fin, regúlase a publicidade e a información na oferta de vivendas, así como a documentación que entregarán os promotores na venda de vivendas, tanto en
construción como rematadas e a obriga de que a construción responda ao proxecto.

Regúlase a cantidade máxima a que se pagará como reserva de vivenda, que se fixa no 1% do seu prezo; prohíbese impoñer ao comprador de vivenda os gastos de escritura de obra nova, división horizontal e cancelación de cargas; e prohíbese que se poida condicionar a venda dunha vivenda protexida coa imposición da adquisición de bens que non están vinculados a ela na cualificación, como segundas prazas de garaxe ou participacións en locais comerciais.

Finalmente, o proxecto de lei protexe os dereitos dos adquirentes de vivendas de boa fe afectados por actuacións administrativas declaradas ilegais, e que obrigan á demolición dun inmoble de maneira que o titular terá dereito a residir na súa vivenda ata que remate o procedemento de responsabilidade patrimonial e se puxese, de ser o caso, a disposición dos prexudicados a correspondente indemnización. Esta medida lígase directamente co dereito á vivenda, evitando que ninguén poida ser desposuído do uso da súa vivenda ata non ter unha alternativa habitacional.

Outra das novidades da futura Lei de vivenda será a creación dun Rexistro de Promotores de Galicia, con carácter informativo e como medida de fomento da transparencia no sector da vivenda, que posibilitará que o adquirente de vivenda coñeza perfectamente con quen trata, incluíndo as posibles sancións e resolucións xudiciais firmes que afecten os promotores

A inscrición será necesaria para todos os promotores que queiran desenvolver a súa actividade en Galicia, pero o Rexistro será meramente informativo e recollerá os datos básicos sobre a personalidade e solvencia do promotor, as obras executadas, posibles sancións administrativas, sentenzas xudiciais, entre outros.

A primeira medida posta en marcha dentro desta nova normativa tivo lugar en febreiro coa implantación da bolsa de vivendas a prezo taxado, unha fórmula pensada para facilitar o acceso ao stock de vivendas libres existente a prezos fixados e con condicións similares ás das vivendas de protección. A información sobre as vivendas que se foron incluíndo é accesible a través da web http://igvs.xunta.es.

Fianzas

En relación coas fianzas, introdúcese unha novidade ao regularse as fianzas dos locais e outros predios urbanos, que a Lei de 2008 non regulaba, xa que so se refería ao depósito de fianzas de vivendas.Polo tanto, o proxecto de Lei de vivenda regula o depósito de fianzas en arrendamentos de industrias ou negocios que impliquen aluguer de locais (traspasos). Con esta medida foméntase o depósito de fianzas establecendo obrigas para a entidade de intermediación inmobiliaria e posibilitando convenios cos colexios profesionais.

Desgravación de alugueiro

O proxecto de lei establece que, nos casos en que o propietario non deposite a fianza ante o IGVS, o inquilino poderá acceder á desgravación fiscal presentando como documento acreditativo a denuncia, ante o IGVS, do incumprimento da obriga por parte do propietario. En calquera caso, os arrendadores seguirán obrigados a depositar a fianza no IGVS no prazo dun mes a partir da sinatura do contrato.

Períodos de protección

Na Lei de vivenda eliminarase a confusión entre promoción pública e promoción privada do texto de 2008, de maneira que unicamente serán vivendas de promoción pública (VPP) as promovidas ou cualificadas polo IGVS.
Pola súa parte, as vivendas de protección autonómica (VPA), poderán ser promovidas por promotores públicos, por promotores privados ou por autopromotores.
Tamén se regularán os períodos de protección a que estarán sometidas as vivendas protexidas e as posibilidades de descualificación destas. Os períodos de protección establécense en función do tipo de vivenda e da zona xeográfica en que se sitúan, variando segundo a zona, entre os 15 e os 25 anos. Ademais, permite a descualificación pasada a metade do prazo e con devolución de todas as axudas. En calquera caso, para as vivendas de promoción pública ou construídas en solo de xestión pública mantense o período en 30 anos e a imposibilidade de descualificacion.

Novas modalidades de vivendas protexidas de promoción pública

Outra das novidades que introduce o proxecto de lei é a clasificación de novas modalidades de vivenda de promoción pública, coa creación de tres novas categorías
que non estaban recollidas na anterior Lei de vivenda:
• Vivendas de promoción pública concertada.
• Vivendas de promoción pública de inserción ou asistenciais
• Vivendas de promoción pública en copropiedade

As vivendas de promoción publica concertada serán vivendas construídas por promotores públicos ou privados diferentes do IGVS, pero serán cualificadas polo IGVS
como de promoción pública e adxudicadas por este organismo da mesma maneira que as vivendas que promove o propio IGVS. Os adxudicatarios gozarán dos mesmos
beneficios que no caso das vivendas promovidas polo IGVS. En definitiva, permite optimizar os recursos e satisfacer de inmediato as necesidades de vivenda naqueles lugares onde o IGVS non pode realizar unha actuación directa e existe demanda acreditada.

As vivendas de promoción pública de inserción ou asistenciais serán promovidas polo IGVS en colaboración con outras administracións publicas ou entidades sen ánimo de lucro para programas de carácter social. Están dirixidas a colectivos específicos como persoas maiores, mulleres vítimas da violencia de xénero ou para realoxamentos temporais.

Finalmente, regúlase a posibilidade de establecer contratos de copropiedade para vivendas de promoción publica, co obxectivo de incrementar as posibilidades de acceso á vivenda dos sectores con maiores dificultades. O IGVS ou calquera Administración de carácter local poderán establecer contratos de copropiedade cos adxudicatarios de vivendas de promoción pública que non poidan acceder á propiedade completa da vivenda.

Os adxudicatarios das vivendas en copropiedade terán a propiedade de polo menos o 60% da vivenda e pagarán as cotas correspondentes a esa porcentaxe. O resto será
propiedade do IGVS ou da Administración titular do contrato de copropiedade. En calquera momento o adxudicatario poderá adquirir a parte do outro copropietario,
facéndose coa propiedade total da vivenda. Para poder transmitir a vivenda o adxudicatario deberá ser previamente propietario da súa totalidade.

Sen dúbida, este réxime permite unha mellor adaptación ás circunstancias económicas do adquirinte, que demora parte do pagamento. Esta medida de aprazamento do
pagamento vai en consonancia co arrendamento con opción de compra, polo que se regula o arrendamento de vivenda con opción de compra, con apoio da Administración pública. Deste xeito, a parte do importe das rendas xa pagadas será deducido no prezo da vivenda.

O propósito da Xunta é facilitar o acceso dos galegos á vivenda, por iso outra medida para acadar este reto é o aprazamento de pagamento cando se dean unhas
circunstancias económicas que poñan en dificultade facer fronte ao pagamento da vivenda de promoción pública (enfermidade, situación por desemprego…). Pode xurdir a posibilidade de que se conceda o aprazamento de pago de cotas ou fraccionamento de pagamentos, evitando situacións de desafiuzamento.

Superficie útil da vivenda protexida

Unha das novidades que introduce o proxecto de lei é a limitación da superficie máxima das vivenda protexidas, que pasa dos 140 metros cadarados a 120 metros cadrados mantendo a superficie máxima subvencionable en 90 metros cadrados. Coa limitación da superficie máxima das vivendas protexidas acádase un dobre obxectivo: incrementar o número de vivendas por promoción, ao tempo que se por no mercado un maior número de vivendas a un menor prezo.

Rehabilitación

Regúlase o fomento das actuacións de rehabilitación, a rehabilitación illada, as áreas de rehabilitación, a rehabilitación directa do IGVS e as oficinas de rehabilitación deixando ao desenvolvemento regulamentario as características específicas de cada programa e as posibles limitacións no uso e ocupación das vivendas resultantes da rehabilitación.

Neste senso, suprímese a cualificación como de vivenda protexida daquelas que sexan produto dunha rehabilitación con axudas, tal como establecía a Lei de 2008, facendo menos atractiva a rehabilitación.

Expropiación

A nova lei tamén establece obrigas para os cidadáns. A posibilidade de expropiación estará formulada na nova Lei de vivenda en tres aspectos:
– No ámbito da vivenda de promoción pública por non ocupación, falsidade ou dispoñer doutra vivenda protexida.
– Por motivos de accesibilidade prevese a expropiación de elementos privativos ou comúns dun edificio cando é necesaria a execución de obras ou implantación de
instalacións para garantir a accesibilidade.
– Por motivos de rehabilitación prevese a expropiación de edificios de vivendas ou parte deles cando presenten condicións de deterioración grave de funcionalidade,
seguridade ou habitabilidade que supoñan ruína económica da edificación ou risco grave para as persoas.

Reserva de solo

O proxecto de Lei de vivenda establece mecanismos para axustar o tipo de vivenda protexida que se constrúa no solo de reserva ao tipo efectivo de vivendas que se
demande en cada concello. Así, o proxecto de lei de vivenda establece que a reserva de solo para vivenda protexida se realizará en función das porcentaxes de demanda de cada tipo de vivenda protexida (réxime especial, xeral ou concertado) que se acredite en cada concello a través do Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia.

Desta maneira garantirase que o solo destinado obrigatoriamente á vivenda protexida sirva para dar satisfacción ás necesidades reais das familias galegas, mentres que polo sistema implantado na Lei de 2008 a meirande parte deste solo se destinaba exclusivamente a vivendas de réxime concertado, cando a realidade é que a meirande parte da demanda de vivenda protexida en Galicia corresponde a familias con ingresos inferiores a 2,5 veces o indicador público de renda de efectos múltiples (Iprem), ás cales se dirixen fundamentalmente as vivendas de promoción pública e réxime especial.

Tramitación consensuada

Este proxecto de lei que hoxe aprobou o Consello da Xunta de Galicia é froito dun amplo consenso de todos aqueles sectores que teñen algo que dicir respecto da regulación do sector da vivenda, sexan promotores, construtores, técnicos, cooperativas ou consumidores, cos que se mantiveron diversas reunións co obxectivo de explicar e acordar a normativa con todos os colectivos.

Posteriormente abriuse unha fase de exposición pública na cal un total de 14 asociacións e institucións presentaron máis de 160 alegacións ao anteproxecto de Lei
de vivenda. Na súa maioría estas alegacións non afectaban a filosofía xeral do anteproxecto nin presentaban reparos importantes aos temas fundamentais que
supoñen o seu eixo principal. En calquera caso, unha alta porcentaxe das alegacións presentadas foron aceptadas total ou parcialmente e incorporadas ao texto.
O resultado da fase de exposición pública pode considerarse que tivo un resultado favorable e acreditou unha boa acollida do sector ao texto legal. Así mesmo, o Goberno galego valora dunha forma moi positiva o grao de participación e información facilitada, e o feito de non recibir observacións desfavorables ás liñas básicas do anteproxecto nin naqueles temas máis novos e que polo tanto poderían xerar algún tipo de oposición.

Ver el documento completo del Consello da Xunta de 12/4/2012

Related Images:

Sin categoría , , , , ,

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.