Publicada la lista definitiva de Rabo de Galo Bloque 5

Acaba de publicar esta misma mañana la Xunta de Galicia a través del IGVS la lista definitiva de adjudicatarios del sorteo celebrado este pasado viernes. El proceso, que se inició el 18 de enero ha finalizado el 18 de marzo

A partir de ahora, y según la nota publicada, el proceso debería continuar como se cita al final del mismo:

Trámites de formalización de contrato:
De conformidade co artigo 38.1 do decreto 1/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia, indícanse os trámites a seguir:
1. A empresa promotora (RABO DE GALO, S.L. E INVERSIONES GIL‐REG, S.L.) realizará una notificación no mesmo dia, a todos os adxudicatarios co obxecto de convocalos para informalos dos pasos a seguir para a formalización dos contratos e a solicitude de axudas, se procede.
2. Con posterioridade a o chamamento pola empresa promotora, o adxudicatario disporá do prazo de 45 días naturais desde a recepción da notificación sinalada no parágrafo anterior para perfeccionar o contrato, e terá a obriga de cumprir con todos os compromisos asumidos.
3. A empresa promotora manterá nun lugar visible ao público a relación de todas as vivendas da promoción. Na dita lista figurarán as reservas efectuadas, a data da
notificación realizada pola empresa e a data de reserva coa sinatura dos/das demandantes.
4. Calquera alteración en dita relación deberá ser comunicada á Área Provincial do IGVS.
5. A ocultación da lista de reservas ou a falsidade destas será obxecto de inicio do oportuno expediente sancionador de acordo coa vixente Lei de vivenda de Galicia.
6. No caso de que por renuncia do/da adxudicatario/a ou por algunha razón non se chegase a formalizar o contrato, o promotor ou promotora deixará esta circunstancia
por escrito e o comprador ou compradora será substituído por quen figure a continuación na orde da lista de reservas.
7. No caso de que, unha vez notificados todos/as compoñentes da lista de admitidos/as e, de ser o caso, de reservas para a promoción, queda sen vivendas vacantes por non chegar a formalizarse os contratos por causa non imputable ao promotor, estas poderán adxudicarse directamente mediante resolución do xefe territorial da
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas entre as persoas inscritas no rexistro e que así o soliciten.
8. De non formalizarse o contrato por causa imputable ao/á promotor ou promotora, a persoa adxudicataria deberá comunicar esta situación á Área Provincial do IGVS, que, logo das comprobacións oportunas, se é o caso, incoará o correspondente expediente sancionador de acordo coa vixente Lei de vivenda de Galicia.

Felicidades a todos los afortunados y desearles que puedan continuar y finalizar el proceso a la mayor brevedad para instalarse como vecinos lo antes posible. Para todo lo que necesiten a la hora de documentarse, informarse, consultas sobre procedimientos, etc, que no duden en pasarse por los foros del PAU de Navia

Para ver la resolución acceda a través de este enlace.

Related Images:

Noticias, Vivienda , , , ,

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.