Abierta inscripción sorteo bloque 5 de la promoción Rabo de Galo

Ayer, 18 de Enero fue publicada la resolución que inicia el plazo de 15 días abierto para que los demandantes de vivienda protegida inscritos en el Registro de Demandantes se inscriban para el sorteo del primer bloque de los 5 que componen la promoción Rabo de Galo en Teixugueiras números 1-3-5, el bloque 5 que es el que está más al este.

Detalles de la promoción en la web del PAU de Navia

RESOLUCIÓN DE INICIO DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE ADXUDICATARIOS DE VIVENDAS PROTEXIDAS DE PROMOCIÓN PRIVADA

Vista a solicitude de inicio do procedemento de selección de adxudicatarios das vivendas incluídas no expediente de vivenda protexida de promoción privada de REXIME CONCERTADO núm. P09-VC-0017/10 presentada pola entidade promotora PROMOTORA RABO DE GALO, S.L. e INVERSIONES GIL-REG, S.L.

Revisada a documentación achegada pola entidade e acreditado o cumprimento dos requisitos establecidos no Decreto 1/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia e a adxudicación das vivendas protexidas, así como das acollidas a programas de acceso á vivenda con axudas públicas (en adiante, Decreto 1/2010).

Visto o estipulado nos artigos 32 e seguintes do Decreto 1/2010.

RESOLVO:

1º Declarar a apertura do procedemento de selección de adxudicatarios no expediente de vivenda protexida de promoción privada de REXIME CONCERTADO núm P09-VC-0017/10

As características da promoción son as seguintes:

 • Localización: PARCELA II- BLOQUE 5 – SAN PAIO DE NAVIA – VIGO
 • Forma de acceso: Compra
 • Estado de execución: Rematada
 • Número e tipoloxia das vivendas:
  • 74 vivendas Tipo da quenda xeral (90 m²)
  • 8 vivendas Duplex da quenda xeral (de 132 a 140 m²)
  • 6 vivendas da quenda de Mobilidade Reducida (90 m²)
 • Prezo de venda:
  • Vivenda Tipo + Garaxe + Rocho: 149.156,21 €
  • Vivenda Duplex + Garaxe + Rocho: de 206.788,47 € a 217.376,21 €
  • Vivenda Mobilidade Reducida + Garaxe + Rocho: 149.156,21 €
 • Forma de pago: 20 % á sinatura do Contrato Privado + 80 % á sinatura da escritura pública

2º Outorgar ás persoas interesadas que, á data desta resolución de inicio, estean inscritos no rexistro de demandantes de vivenda protexida no réxime, forma de acceso e localidade desta promoción, un prazo de quince días hábiles, contados dende o seguinte ao da derradeira publicación desta resolución de inicio, para solicitar a súa inclusión no procedemento de adxudicación, segundo o modelo que se xunta como anexo, nos termos do disposto no artigo 35 do Decreto 1/2010.

Pontevedra, 18 de xaneiro de 2011.
O Xefe Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Asdo.: José Luis Díez Yáñez

ANEXO MODELO DE SOLICITUDE
D./Dna. _____________________________________ con D.N.I. num ______________,

Inscrito/a ou que teña solicitude de inscrición no rexistro de demandantes de vivenda protexida, á vista da apertura do procedemento de selección de adxudicatarios das vivendas incluídas no expediente de vivenda protexida de promoción privada de REXIME CONCERTADO número P09-VC-0017/10, na modalidade de Compra

SOLICITA:

A inclusión no procedemento de adxudicación das vivendas protexidas da devandita promoción, na/s quenda/s que de seguido se especifica:

 • [ ] Quenda Xeral
 • [ ] Quenda de Mobilidade Reducida

_______________, ___ de _____________ de 201__

Enlace a la noticia en la web del Instituto Galego de Vivenda e Solo

Related Images:

Vivienda , , ,

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.