El Concello abre mañana el plazo para la…

El Concello abre mañana el plazo para la solicitud de ayudas de gastos de alquiler, suministros y alimentación 2016 «das persoas e unidades de convivencia que se atopen nunha situación de precariedade económica que lles impida asumir ordinariamente estes gastos.»[…]
«Serán subvencionables os seguintes gastos:
a) Gastos de aloxamento da vivenda habitual, situada no termo municipal de Vigo.
Inclúe:
– Gastos de aluguer, cando existan garantías de continuidade na vivenda.
– Amortización de créditos hipotecarios da vivenda habitual.
– Aloxamentos provisionais (pensións, hostais, etc.).
Non inclúe:
– Gastos de comunidade.
b) Alimentación (agás bebidas alcohólicas).
c) Subministros: enerxía eléctrica e gas de vivendas situadas no termo municipal de Vigo.»[…]
«Estas axudas extraordinarias serán compatibles con outras que se poidan outorgar para o mesmo fin e que veñan a complementar o importe concedido. En ningún caso a suma de todas elas
poderá superar o importe estimado do custo das necesidades por cubrir.»[…]
«Requisitos.
1º.- Que o solicitante resida e estea empadroado no Concello de Vigo cunha antigüidade acumulada mínima de (3) anos desde a publicación da convocatoria destas axudas extraordinarias. No caso das persoas estranxeiras, deberán contar co correspondente certificado de inscrición no Rexistro Central de Extranxeiros ou, de ser o caso, coa tarxeta ou permiso de residencia, segundo corresponda.
2º.- Que todos os membros da unidade estean compartindo vivenda co solicitante o dia un (1) do mes anterior ó da publicación da convocatoria, de acordo co Padrón Municipal de Habitantes.
3º.- Que ningún membro da unidade de convivencia renunciase a calquera axuda ou dereito de prestación regulado a que puidese ter acceso ou tivese perdido o dereito ós mesmos por causas
imputables ó beneficiario. Nestes casos, teranse en conta como ingresos os importes das axudas ou dereitos perdidos por renuncia ou perda do dereito imputable ós interesados.
4º.- Que ningún membro da unidade dispoña en propiedade de ningún ben inmoble que non sexa o domicilio habitual.
5º.- Que as rendas da persoa ou unidade de convivencia, unha vez descontado o custo mensual representado polos gastos de aloxamento (debidamente acreditados e cos máximos establecidos), non superen os límites da seguinte táboa «[…]
https://sede.vigo.org/expedientes/avisos/aviso.jsp?id=1776&lang=gal
Toda la información y detalles en el enlace a la web del Concello de Vigo.
AS

Related Images:

facebook

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.