D.O.G. 6/4/21 – Aprobación y exposición de proyectos de expropiación forzosa para la ejecución de los Polígonos I-II-III del Plan parcial de San Paio de Navia (Vigo)

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2021 pola que se aproban inicialmente e se someten a información pública os proxectos de expropiación forzosa dos bens e dereitos que se precisan ocupar para a execución dos polígonos un, dous e tres do Plan parcial de San Paio de Navia (Vigo).

Antecedentes de feito:

1. O Pleno do Concello de Vigo acordou aprobar definitivamente o Plan parcial de Navia (BOP de Pontevedra do 20 de setembro de 1996). Esta aprobación levaba implícita a declaración da utilidade pública e interese social das obras, instalacións e servizos previstos, así como a necesidade de ocupación, para os efectos de expropiación dos bens e dereitos necesarios para a súa execución.

2. O 25 de abril de 2005, o Pleno do Concello de Vigo acordou aprobar definitivamente a modificación puntual primeira do Plan parcial de Navia (BOP de Pontevedra do 26 de outubro).

3. O día 29 de xullo de 2020, o Pleno do Concello de Vigo acordou aprobar definitivamente a segunda modificación puntual do Plan parcial de Navia promovida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (en diante, IGVS) (DOG núm. 183, do 9 de setembro) e na cal se establece como sistema de xestión a expropiación forzosa.

4. O IGVS redactou os proxectos de expropiación forzosa de cada un dos polígonos (tres) correspondentes á modificación puntual segunda do Plan parcial de Navia, tendo en conta as parcelas adquiridas tras procedementos públicos de adquisición de terreos, ben por permutas ou ben por compravendas xa formalizadas, agás a oferta pública realizada mediante a Resolución do director xeral do IGVS do 12 de abril de 2018 (DOG núm. 77, do 20 de abril), modificada, pola súa vez, pola Resolución do 8 de xuño de 2018 (DOG núm. 113, do 14 de xuño) pola que se acorda realizar unha oferta pública de adquisición dos terreos mediante permuta para o desenvolvemento dos polígonos un, dous e tres do solo residencial de San Paio de Navia porque no momento da redacción non está concluído o proceso.

Na citada expropiación actúa como Administración expropiante o IGVS e será para beneficio propio.

5. Os tres proxectos foron sometidos a informe da Dirección Técnica de Solo, Edificación e Calidade con data 17 de marzo de 2021.

Consideracións legais:

Primeiro. O procedemento do expediente expropiatorio para a execución dos polígonos un, dous e tres da modificación puntual segunda do Plan parcial de San Paio de Navia iníciase en virtude da antedita aprobación definitiva e de conformidade cos artigos 117.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e 290.2 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, nos cales establecen que a expropiación se aplicará por polígonos completos e abranguerá todos os bens e dereitos neles incluídos.

Segundo. O IGVS goza de potestade expropiatoria forzosa, en virtude do artigo 4.2 da Lei 3/1988, do 27 de abril, de creación do IGVS.

Terceiro. Trátase dunha expropiación urbanística e, como tal, regulada na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia; no Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana, e no Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016.

Cuarto. O artigo 85 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, establece que a aprobación dos instrumentos de planeamento urbanístico implicará a declaración de utilidade pública e a necesidade de ocupación dos bens e dereitos afectados para os fins da expropiación ou imposición de servidumes.

Quinto. O expediente formúlase polo procedemento de taxación conxunta e de acordo co disposto nos artigos 117 e 118 da Lei 2/2016; 42 e seguintes do Real decreto lexislativo 7/2015; e 290 e seguintes do Decreto 143/2016.

Sexto. Para os efectos de fixación do prezo xusto, o seu pagamento ás persoas propietarias e a ocupación dos predios afectados, confeccionáronse os oportunos expedientes, de acordo coa normativa previamente citada. Estes expedientes tramitaranse polo procedemento de taxación conxunta e teñen por obxecto a expropiación polo IGVS dos bens e dereitos necesarios para a execución dos polígonos un, dous e tres da modificación puntual segunda do Plan parcial de San Paio de Navia.

Sétimo. A persoa titular da Dirección Xeral do IGVS é o órgano competente para asinar a presente resolución, en virtude das competencias conferidas polo artigo 12.2.k) do Decreto 97/2014, do 24 de xullo, polo que se establece a estrutura orgánica do IGVS.

De conformidade co previsto no artigo 118.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia,

ACÓRDASE:

Primeiro. Aprobar inicialmente os tres proxectos de expropiación forzosa polo procedemento de taxación conxunta dos bens e dereitos que se precisan ocupar para a execución dos polígonos un, dous e tres da modificación puntual segunda do Plan parcial de San Paio de Navia (Vigo).

Segundo. Someter a información pública durante o prazo dun mes, mediante inserción de anuncios no Diario Oficial de Galicia e nun xornal dos de maior circulación na provincia, os citados proxectos de expropiación forzosa, para que aquelas persoas que poidan resultar interesadas formulen as observacións e reclamacións que xulguen convenientes, en particular, no que atinxe á titularidade ou valoración dos seus respectivos dereitos.

Así mesmo, darase audiencia ao Concello de Vigo e notificaráselles ao Ministerio Fiscal e á Delegación Provincial do Ministerio de Economía e Facenda e, para os efectos previstos no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, publicarase no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado.

Igualmente, os expedientes estarán expostos durante o prazo dun mes á disposición das persoas interesadas no Concello de Vigo e nas oficinas da Área Provincial do IGVS en Pontevedra, sitas na rúa Alcalde Hevia, 7, Pontevedra, das 9.00 ás 14.00 horas, ademais da páxina web do IGVS, http://igvs.xunta.gal/. Para acceder de forma presencial aos citados organismos deberanse ter en conta os protocolos que cada entidade ten establecidos pola COVID-19.

Durante o antedito prazo, todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as alegacións que consideren oportunas dirixidas á Área Provincial do IGVS en Pontevedra, no enderezo rúa Alcalde Hevia, 7, 36071 Pontevedra, así como nos lugares establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Terceiro. Notificar individualmente as valoracións ás persoas que aparecen como titulares de bens e dereitos nos expedientes, mediante traslado literal da correspondente folla de prezo xusto e da proposta de fixación dos criterios de valoración, para que poidan formular alegacións no prazo dun mes, contado a partir da data de notificación.

Incorpórase como anexo a relación inicial de bens, dereitos e titulares.

Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2021

Heriberto García Porto
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo

ANEXO I

Relación inicial de bens, dereitos e titulares do polígono un

Núm. de orde

Referencia catastral

Persoas titulares

Superficie catastral (m2)

Afección

70-1

9736126NG1793N

Romero Fernández, Feliciano e outros

232

Parcial

71

9736127NG1793N

Pérez Estévez, José

3.170

Parcial

73

9838421NG1793N

Rodríguez Iglesias, Manuel

2.588

Parcial

75

9838402NG1793N

Cadavid Pérez, Francisco

377,44

Total

75-1

9838433NG1793N

Cadavid Pérez, Francisco

223.72

Total

76

9838401NG1793N

Promociones Navia 2008, S.L.

3.500

Total

77

9736113NG1793N

Cochón Barreiro, María Josefa e outros

454

Parcial

78

9736114NG1793N

Goberna Fernández, herdeiros de Marcial

1.663

Parcial

78-1

97361F0NG1793N

Goberna Fernández, herdeiros de Marcial

317

Parcial

79

9736115NG1793N

Díaz Díaz, Elena

398

Parcial

80

9736116NG1793N

Goberna, Julia

674

Parcial

81

9736117NG1793N

Abreu Janeiro, Elvira e outros

612

Total

81-1

97361E6NG1793N

Abreu Janeiro, Elvira e outros

501

Total

82

9736118NG1793N

Costas Costas, Mercedes

240

Total

83

9736119NG1793N

Dasilva Caballero, Julita María del Rosario e outros

251

Total

84

97361F5NG1793N

Dasilva Caballero, Julita María del Rosario e outros

503

Total

84-1

97361F6NG1793N

Dasilva Caballero, Julita María del Rosario e outros

502

Total

87

9736124NG1793N

Cid González, Carla e outros

2.457

Total

88

97361D1NG1793N

Alonso Mallo, herdeiros de Alejandro

820

Total

89

97361E8NG1793N

42 Norte, S.A.

4.758

Parcial

90-1

97361G0NG1793N

Rial Alonso, José Luis e outros

247

Total

93

0039804NG2703N

De la Torre, Alonso Adolfo e outros

1.304

Total

99

9935821NG1793N

Hermida Cambeiro, José Luis

436

Total

102

9935817NG1793N

Alonso Aldao, Eduardo e outros

1.351

Total

105

9935871NG1793N

Celaya Alonso, herdeiros de María Teresa

99

Total

107-1

9935880NG1793N

Rodríguez Díaz, José Luis

208

Total

109

9935824NG1793N

Rodríguez Díaz, José Luis e outros

473

Total

110

9936601NG1793N

Costas Mallo, herdeiros de Rafael

378

Total

114

0036101NG2703N

Descoñecido

51

Total

115

9935816NG1793N

Alonso Comesaña, José e outros

447

Total

116

9935815NG1793N

Costas González, María Consuelo

411

Total

117

9935814NG1793N

Estévez Comesaña, Luis e outros

180

Total

118

9935813NG1793N

Descoñecido

469

Total

119

9935810NG1793N

Giadas Nieto, Teresa e outros

1.096

Total

120

9935875NG1793N

Rey Goberna, Lisardo

309

Parcial

130

9935826NG1793N

Hermida Cambeiro, José Luis

299

Total

133

9935829NG1793N

Alonso

234

Total

141

9935857NG1793N

Alonso Rial, herdeiros de Florentino

718

Total

143

9935864NG1793N

Faria Comesaña, herdeiros de Carmen

678

Total

145

9935834NG1793N

Descoñecido

156

Total

147

9935836NG1793N

Rodríguez Costas, herdeiros de Alcira

40

Total

151

9935863NG1793N

Villar Méndez, Fernando e outros

161

Total

152

9935859NG1793N

Fernández Freire, Francisco Javier

817

Total

153

9935860NG1793N

Comesaña Pardellas, Dolores

419

Total

155

9935861NG1793N

Estévez Comesaña, Luis e outros

280

Total

157

9935840NG1793N

Villar Méndez, Fernando e outros

460

Total

159

9935842NG1793N

Comesaña Pazo, Emilio e outros

3.241

Total

162

9935852NG1793N

Pazo Palmas, Teresa de Jesús

290

Total

164-1

9935879NG1793N

Descoñecido

148

Total

165

9935850NG1793N

Carnero Costas, María del Pilar

486

Total

167

9935801NG1793N

Gestoso Rodríguez, herdeiros de José e outros

442

Total

168

9733816NG1793S

Alonso Alonso, Segunda Adela

855

Total

169

9733817NG1793S

Vigo Casa Promociones y Construcciones, S.L.

357

Total

173

9733849NG1793S

Pedra Seixa

188

Total

174

9733820NG1793S

Fernández Comesaña, Guillermo

243

Total

176

9935845NG1793N

Álvarez Davila, María Teresa del Carmen

559

Total

176-1

9935876NG1793N

Fernández González, herdeiros de Jesús

566

Total

177

9935844NG1793N

Fernández Santos, Manuel

790

Total

178

9935843NG1793N

Comesaña Alonso, María Estrella

441

Total

184

9933108NG1793S

Fernández Costas, Matilde

157

Total

188

9933105NG1793S

Pedrido Gómez, María Delia e outros

1.193

Total

189

9933104NG1793S

Fernández Comesaña, Guillermo

520

Total

190

9933103NG1793S

Costas Mallo, herdeiros de Rafael

560

Total

191

9933102NG1793S

Amoedo Correa, Ana Isabel

1.190

Total

192

9733825NG1793S

Saure, S.L.

603

Total

193

9733824NG1793S

Comesaña Pazo, José

845

Total

194

9733823NG1793S

Descoñecido

430

Total

195

9733822NG1793S

Goberna Costas, María Dolores

469

Total

197

9733815NG1793S

Martínez de Alegría Martínez de Ilarduya, María Elena

1.028

Parcial

205

9933116NG1793S

Descoñecido

89

Total

213

9733845NG1793S

Comesaña Pazo, María del Carmen

628

Total

220

9733808NG1793S

Vigo Casa Promociones y Construcciones, S.L.

374

Total

221

9733807NG1793S

Vigo Casa Promociones y Construcciones, S.L.

345

Parcial

226

9733843NG1793S

Comesaña Pazo, María del Carmen

457

Parcial

ANEXO II

Relación inicial de bens, dereitos e titulares do polígono dous

Núm. de orde

Referencia catastral

Persoas titulares

Superficie catastral (m2)

Afección

1-1

0039845NG2703N

Pedrosa Salgueiro, María Jesús e outros

370

Parcial

007

0039889NG2703N

Cameselle Costas, María del Carmen

125

Total

009

0039862NG2703N

Costas Barreiro, Manuel

155

Total

011

0039865NG2703N

Vidal Dorrio, Manuel

600

Total

013

0039857NG2703N

Amor de Dios Hermanas del Colegio de Dios en Alcabre

12.986

Parcial

016

0039868NG2703N

Lago Iglesias, Antonio e outros

968

Total

018

0039870NG2703N

Pérez Rodríguez, Dolores e outros

1.043

Total

024

0039887NG2703N

Descoñecido

404

Total

025

0039888NG2703N

Descoñecido

67

Total

026

0039856NG2703N

Portabales Lago, Ángel Luis e outros

180

Total

027

0039886NG2703N

Vázquez García, Antonio e outros

571

Total

028

0039876NG2703N

Portabales Lago, Ángel Luis e outros

494

Total

029

0039855NG2703N

Bea Costas, José Antonio e outros

598

Total

031

0039854NG2703N

Mariño Rodríguez, Víctor e outros

522

Total

032

0039853NG2703N

Alonso Costas, Carmen

151

Total

033

0039852NG2703N

Sobreira Fernández, Carlos e outros

142

Total

034

0039851NG2703N

Armada Costas, María del Carmen

155

Total

035

0039850NG2703N

Pastoriza Alonso, María Jesús

201

Total

036

0039885NG2703N

Alonso Costas, Pilar

589

Total

039

0039823NG2703N

Diocese de Tui-Vigo

2.532

Total

047

0039826NG2703N

Vigo Casa Promociones y Construcciones, S.L.

1.061

Total

048

0039883NG2703N

González Rodríguez, Antonio e outros

392

Total

051

0039819NG2703N

Agulla Grandal, María Eugenia e outros

508

Total

053

0039821NG2703N

Descoñecido

690

Total

054

0039822NG2703N

Blanco Rial, Florentina e outros

619

Total

055

0039884NG2703N

Brenlla Gerpe, José Antonio e outros

358

Total

065

0039810NG2703N

Goberna Costas, Rosa Carmen

2.540

Parcial

221

9733807NG1793S

Vigo Casa Promociones y Construcciones, S.L.

345

Parcial

226

9733843NG1793S

Comesaña Pazo, María del Carmen

457

Parcial

231

9733805NG1793S

Fernández Vilas, herdeiros de José

2.025

Total

232

9733804NG1793S

Fernández Costas, Matilde

399

Total

234

9733838NG1793S

Comesaña Pazo, María del Carmen

1.211

Parcial

235

9733851NG1793S

López Oliveira, Isabel

377

Total

236

9733833NG1793S

Goberna Fernández, herdeiros de Eugenio e outros

636

Total

241

9631821NG1793S

Álvarez, Pilar

81

Total

242

9631814NG1793S

Fernández Santos, Manuel

218

Total

245

9631811NG1793S

González Costas, José Antonio

1.310

Parcial

246

9631810NG1793S

Romero Magariños, Serafín e outros

1.915

Parcial

247

9631822NG1793S

Alonso Monroy, María Cristina

1.041

Parcial

250

9631804NG1793S

Fernández Alonso, José Jesús e outros

908

Total

255

9631817NG1793S

Landesa Losada, María Isabel

485

Total

270

9830230NG1793S

Costas Costas, Jesús

371

Total

271

9830231NG1793S

Couso Costas, Eduardo

381

Total

272

9830227NG1793S

Blanco Guerrero, José Antonio e outros

912

Total

274

9830228NG1793S

Alonso Comesaña, herdeiros de María Teresa e outros

1.149

Parcial

285

9729228NG1792N

Costas Carrera, Faustino

375

Total

289

9728406NG1792N

Comesaña Comesaña, Promotores, S.L.

1.458

Total

290

9729227NG1792N

Comesaña Comesaña, Promotores, S.L.

440

Total

293

9728404NG1792N

Costas Alonso, herdeiros de María Mercedes

3.319

Parcial

301

9827305NG1792N

Costas Costas, Mercedes

374

Total

304

9827321NG1792N

Landesa Losada, María Isabel

552

Total

305

9827325NG1792N

Goberna Costas, José Manuel

161

Total

306

9827320NG1792N

Rial Oliveira, Marina

453

Total

307

9827322NG1792N

Rial Oliveira, María Josefina

432

Total

313

9729233NG1792N

Romero Magariños, Serafín e outros

76

Total

315

9729235NG1792N

Landesa Losada, María Isabel

97

Total

315-1

9729237NG1792N

Comesaña Comesaña, María del Carmen

40

Total

319

9729222NG1792N

Prado Comesaña, Guillermo

143

Total

326

9827307NG1792N

Díaz Alonso, María Esther e outros

1.378

Total

327

9827308NG1792N

Conde Sampedro, María Josefa e outros

1.434

Total

328

9827319NG1792N

Costas Mallo, herdeiros de Rafael

1.158

Total

331

9827317NG1792N

Rial Prado, Martín e outros

161

Total

ANEXO III

Relación inicial de bens, dereitos e titulares do polígono tres

Núm. de orde

Referencia catastral

Persoas titulares

Superficie catastral (m2)

Afección

332

0339701NG2703N

Iglesias Pazo, Josefa Clara

671

Total

333

0340501NG2704S

Comesaña Pardellas, María Consuelo

685

Parcial

333-1

0340502NG2704S

Comesaña Pardellas, Dolores e outros

986

Total

334

0340607NG2704S

Iglesias Barreiro, José Manuel e outros

1.106

Parcial

335

0340606NG2704S

Pena Barreiro, Norberto e outros

1.039

Parcial

336

0340605NG2704S

Abalde Filgueira, Catalina de la Paz

1.231

Parcial

337

0340604NG2704S

Abalde Pérez, Jaime e outros

1.267

Total

338

0340602NG2704S

Álvarez Abalde, herdeiros de Elvira

2.310

Parcial

338-1

0340601NG2704S

Cámping Rías Baixas, S.L.

985

Parcial

339

0340603NG2704S

Abalde Pérez, Amadora

891

Total

340

0339702NG2703N

Gestiones Urbanísticas y de Negocios, S.L.

1.650

Total

341

0339703NG2703N

Descoñecido

472

Total

342

0339704NG2703N

González Costas, María Carmen

896

Total

344

0339706NG2703N

Comesaña Rodríguez, María Carmen e outros

951

Total

345

0339707NG2703N

Descoñecido

1.076

Total

347

0438528NG2703N

Portabales González, José Benito

536

Parcial

348

0438520NG2703N

Monroy Álvarez, María Mercedes e outros

437

Total

349

0438527NG2703N

López Lozano, María Ángeles e outros

612

Total

350

0438503NG2703N

Iglesias Fernández, María José e outros

484

Parcial

351

0438505NG2703N

Mouriño Álvarez, María Josefa

661

Parcial

354

0438521NG2703N

Álvarez Pazo, María Elena

521

Total

356

0438523NG2703N

Montenegro Costas, José e outros

541

Total

358

0438519NG2703N

Álvarez Abalde, herdeiros de Elvira

691

Total

359

0339709NG2703N

Melero González, José María e outros

1.412

Total

359-1

0339708NG2703N

Fernández Vilas, herdeiros de José

820

Total

360

0339716NG2703N

Descoñecido

1.337

Total

361

0339714NG2703N

Descoñecido

463

Total

362

0339713NG2703N

Descoñecido

100

Total

364

0339711NG2703N

Abalde Pérez, Amadora

956

Total

365

0339710NG2703N

Fernández Viéitez, herdeiros de Francisco Javier

944

Total

366

0536309NG2703N

Comesaña Pazo, María del Carmen

379

Total

367

0536310NG2703N

Mallo Hermida, Eladino

355

Total

368

0438508NG2703N

Alonso Álvarez, herdeiros de Ramón

562

Total

369

0438509NG2703N

Mallo Alonso, María del Rosario

507

Total

371

0438511NG2703N

Rodríguez García, Juan e outros

836

Parcial

373

0438513NG2703N

Barreiro Abalde, herdeiros de María e outros

2.371

Total

374

0438526NG2703N

Fernández Alonso, Adelaida

755

Parcial

375

0438514NG2703N

Pena Barreiro, María Mercedes

248

Total

376

0536308NG2703N

Costas Pérez, herdeiros de Adelina

228

Total

377

0536307NG2703N

Costas Pérez, Carmen

239

Total

378

0536306NG2703N

Costas Pérez, Jaime

237

Total

379

0536305NG2703N

Costas Pérez, herdeiros de Cándido

298

Total

380

0536304NG2703N

Oitabén Abalde, María Amparo

810

Total

381

0536303NG2703N

Abalde Pérez, Amadora

2.054

Total

382

0437901NG2703N

Fernández Fernández, Ventura

469

Total

383

0437902NG2703N

Costas Fernández, Carlos

489

Total

384

0437903NG2703N

González Alonso, María Flora

483

Total

386

0437905NG2703N

Concello de Vigo

492

Total

388

0536325NG2703N

Concello de Vigo

80

Total

390

0536312NG2703N

Abalde Ulla, Encarnación herdeiros

278

Total

393

0536315NG2703N

Bautista Araújo, María del Carmen e outros

240

Total

394

0536316NG2703N

Abalde Pintos, Emilio Cisneros e outros

1.217

Total

395

0536317NG2703N

Bautista Araújo, María del Carmen e outros

44

Total

399

0536324NG2703N

Concello de Vigo

132

Total

401

0535801NG2703N

Costas Pérez, herdeiros de Adelina

35

Total

402

0535802NG2703N

Alonso Vidal, María del Carmen

763

Total

403

0536321NG2703N

Álvarez Abalde, herdeiros de Elvira

472

Total

406

0535819NG2703N

Alonso Vidal, María del Carmen

586

Total

407

0535818NG2703N

Alonso Vidal, María del Carmen

141

Total

408

0535817NG2703N

Descoñecido

592

Total

416

0535807NG2703N

Fernández da Cruz, Desirée

103

Total

417

0535808NG2703N

Bautista Araújo, María del Carmen e outros

123

Total

418

0535809NG2703N

Bautista Araújo, María del Carmen e outros

119

Total

419

0535810NG2703N

Bankia, S.A.

540

Total

422

0535814NG2703N

Ferreiro García, María Concepción

697

Total

423

0535813NG2703N

Suárez Costas, María Victoria

208

Total

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210406/AnuncioC3Q2-180321-0001_gl.html

Related Images:

Infraestructuras, Noticias, Servicios Públicos, Vivienda , , , , ,

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.